ایده ای برای پاسخ به انبوهی از سوالات رایج در این روزها


تفاوت میان یک باربر و یک فیلسوف، کمتر از تفاوتی است که یک سگ نگهبان با یک سگ شکاری دارد. این تقسیم کار است که شکاف میان این دو را بوجود آورده است.

کارل مارکس