شیوه تولید کالاییِ غیر سرمایه داری

شکل اجتماعی تولید هرچه باشد، کارگران و وسایل تولید، همیشه عوامل آن باقی می مانند. اما اگر آن‌ها در حالت جدایی متقابل باشند، فقط بالقوه عوامل تولید شمرده می شوند. برای اینکه اساساً تولیدی رخ دهد، باید این دو عامل با هم پیوند یابند. شکل و شیوه ی ویژه ای که این پیوند در آن تحقق می‌یابد، اعصار اقتصادی متفاوتِ ساختار اجتماعی را از یکدیگر متمایز می کند.

هر نوع عملیات برای تولید کالایی، هم زمان به عملیاتی برای استثمار نیروی کار بدل می‌شود اما فقط شیوه تولید کالایی سرمایه‌داری، شیوه‌ی دوران ساز استثمار است که در جریان تکامل تاریخی اش  تمامی ساختار اقتصادی جامعه را، به شیوه‌ای که تمامی اعصار پیشین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، با سازمان دادنِ فرایند کار و گسترش عظیم فن آوری، زیر و رو می‌کند.

کاپیتال – مارکس –  جلد دوم – کارکرد سرمایه مولد - حسن مرتضوی – لاهیتا

____________

نکته: شیوه تولید کالایی الزاما شیوه تولید کالایی سرمایه داری نیست. بعد از دوران سرمایه داری هم  شیوه تولید کالایی داریم؛ اما شیوه تولید کالایی غیر سرمایه داری!

ایراد از سبک زندگی خود ماستبا خواندن این شرح، سراسر وجودم پر از احساس حقارت و خجالت شد. تردیدی نیست که ایراد نمی تواند از شرایط باشد. ایراد را باید در خود و در سبک زندگی خود جستجو کرد.

...وقفه و مکث بیشتری پس از 1870 رخ می دهد که عامل آن، به ویژه بیماری است. مارکس این وقفه را طبق معمول با مطالعه پر کرد: کشاورزی، شرایط روستایی آمریکا و به ویژه روسیه، بازار پولی و بانک داری، و نیز علوم طبیعی - زمین شناسی و زیست شناسی و به ویژه آثار مستقل ریاضی – محتوای مربوط به بی شمار دفاتر مربوط به چکیده‌ی کتاب‌هایی را تشکیل می‌دهد که در این دوره خوانده است. مارکس در اوایل سال 1877 احساس کرد که سلامتی‌اش را به آن اندازه بازیافته که بتواند دوباره به کارهای ویژه‌ی خود بپردازد. ارجاعات و یادداشت هایی که تاریخ شان به اواخر مارس 1877 می رسد و از چهار دست نوشته ی یاد شده برداشته شده بودند، پایه‌ای برای روایت جدید مجلد دوم قرار گرفت که در دست نوشته V (شصت و پنج صفحه به قطع رحلی) آغاز شد...

... به نظر می رسد مارکس در این زمان (ژوئیه 1877) تشخیص داده بود که جز با دگرگونی کامل وضعیت سلامتی‌اش، هرگز نمی تواند روایتی از از مجلد های دوم و سوم کامل کند که رضایتش را تامین سازد. در حقیقت، دست نوشته های V-VIII نیز رد و اثر پیکاری بی رحمانه را با فشار بیماری نشان می دهد...

فردریش انگلس – سالروز تولد مارکس – 5 مه 1885

ترجمه حسن مرتضوی – نشر لاهیتا – پیش گفتار ترجمه فارسی جلد دوم کتاب سرمایه

کتاب


از حالا تا زمانی که خواندن این کتاب به پایان برسد اینجا جائی است که بیشتر وقت های آزاد من در آن خواهد گذشت. امیدوارم تا زمانی که خواندن جلد دوم را تمام می کنم جلد سوم نیز منتشر شود. نسل ما فرصت استفاده از زحمات حسن مرتضوی را پیدا کرد. شاید نتیجه عمری که آقای مرتضوی پای ترجمه این کتاب گذاشته است برای این نسل از خاکستر جوانه زده و سریع به کنج خزیده، جرقه ای برای حرکت منسجم تر و پایدارتر باشد.