۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

اصول کمونیسم


پرولترها با برده ها چه فرقی دارند؟
جواب - یک نفر برده یک مرتبه برای همیشه فروخته شده است. اما یک پرولتر مجبور است خود را هر روز و هر ساعت بفروشد. ...

یک نفر برده اگر بتواند از میان کلیه روابط مالکیت فقط رابطه ی بردگی را از بین ببرد، آزاد خواهد شد و حال آنکه، آزادی پرولتر فقط و فقط در صورتِ الغاء کلیه ی اصول مالکیت شخصی میسر خواهد گردید.

فردریک انگلس

ناصر زرافشان: باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»

     باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»   .... در ادامۀ گفتگو با دکتر محمد مالجو دربارۀ انقلاب اکتبر( اینجا ، اینجا ، اینجا و ای...