۱۳۸۶ شهریور ۲۰, سه‌شنبه

عکس هایی از کودتای آمریکایی در شیلی علیه حکومت مردمی سالواتور آلنده


کودتاچی شیلی در آغوش مارگارت تاچر
بمباران ورزشگاه محل تجمع تعدادی از طرفداران سالواتور آلنده با هواپیما و تانکویکتور خارا، شاعر و هنرمند انقلابی در شیلی که در جمع مبارزان مخالف کودتا مشغول اجرای سرود های انتقلابی بود و کودتاچیان با ضربات تبر دستانش را قطع کردند تا دیگر نتواند گیتار بزند. او باز هم سرود خواند و در نهایت کشته شد.رد شدن کودتاچیان از روی انقلابیون شیلی، با تانک
ویکتور خارا آن سوی دیوار است. در جمع طرفداران آلنده در حال اجرای سرود است 

رفیق آلنده از کنار فرمانده چه گواراآخرین عکس از سالواتور النده قبل از کشته شدن به دست سربازان پینوشه


آرامگاه قربانیان کودتای آمریکایی در شیلیناصر زرافشان: باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»

     باز هم لنین؛ دوباره «انقلاب اکتبر»   .... در ادامۀ گفتگو با دکتر محمد مالجو دربارۀ انقلاب اکتبر( اینجا ، اینجا ، اینجا و ای...